web counter

Žarulje

Žarulje reflektora razlikuje se prema obliku, veličini, broju žarnih niti, obliku sjedala, obliku priključaka i boji.
Najčešće ih se dijeli na:
    • žarulje s metalnom niti (tip E),
    • halogene žarulje (tip H),
    • izbojne žarulje (tip D)
    • svjetleće diode LED

 

Žarulja sa dvije volframove niti (bilux ); 1-žarna nit dugog svjetla, 2-žarna nit kratkog svjetla, 3-zaslon
Bilux ( bi lux) – bi – skraćenica kojom se označava dvostrukost, lux – jedinica za osvijetljenost plohe (lm*m2 – svjetlosni tok od jednog lumena na jedan kvadratni metar)

Žarulje s metalnom niti

Žarulje s metalnom niti sastoje se iz staklenog balona i zavojne niti iz volframa (tungsetna) koja je spojena na priključke žarulje. Radi što manjeg oksidiranja žarne niti i produljenja vijeka trajanja žarulje iz balona je iscrpljen zrak i prostor ispunjen inertnim plinom (dušikom ili kriptonom). Žarna nit se prolaskom struje užari na ~3000 °C i pri tome razvija znatnu svjetlost koju se reflektorom i lećom usmjeri u željenom pravcu. Balon i priključci učvršćeni su u metalnom nosaču. Žarulje se izrađuju s jednom žarnom niti za dugo ili za kratko svjetlo ili s dvije žarne niti za dugo i kratko svjetlo. Tijekom vremena volfram isparava, taloži se na stjenkama balona uslijed čega se smanjuje jakost svjetlosti.

Halogena žarulja sa dvije žarne niti (H4); 1-žarna nit dugog svjetla, 2-žarna nit kratkog svjetla, 3-zaslon
Halogeni elementi su kemijski vrlo aktivni elementi koji s metalima daju soli

Halogene žarulje

Halogene žarulje unutar staklenog balona također imaju volframovu žarnu nit, ali su plinu za punjenje dodani halogeni elementi brom i jod. Žarulje su manje, imaju višu radnu temperaturu (~3300 °C), tlak plina u njima je znatno viši (do 40 bara). Viša temperatura žarne niti rezultira većom jačinom svjetlosti. Halogene žarulje su duljeg radnog vijeka i ne gubi se jakost njihove svjetlosti jer se volfram koji isparava djelovanjem plina vraća na usijanu žarnu nit. Halogene žarulje se izrađuju sa jednom žarnom niti npr. H1 ili sa dvije žarne niti npr. H4.

Izbojna žarulja (ksenon) – na desnoj slici je balon s elektrodama (Vikipedia)

Prigušnica (1) i transformator (2) za stvaranje visokog napona za HID žarulje

Usporedba osvjetljenja halogenim i ksenonskim žaruljama (Vikipedia)

Izbojne žarulje (HID)

Izbojne žarulje nemaju žarnu nit. U njima je izvor svjetlosti električni luk koji nastaje između dviju elektroda u staklenom balonu koji je ispunjen inertnim plemenitim plinom 
Žarulje glavnih svjetala pune se ksenonom, a žarulje dodatnih svjetala za kočnice neonom. Oba plina su izabrana jer u njima električni luk relativno brzo postiže punu jakost svjetlosti, a svjetlost električnog luka u ksenonu približno odgovara dnevnom svjetlu. Za prijenos električne energije lukom u argonu potreban je napon 20000 do 25000 Volti za čije se generiranje rabe posebni transformatori (slika lijevo).

Svjetlost koju proizvode izbojne žarulje punjene ksenonom je žuta do plave boje što ovisi o temperaturi električnog luka.

 

Usporedba svjetlosti žarulja prema temperaturi izvora svjetlosti

 

Izbojne žarulje punjene ksenonom troše manje energije, daju više svjetlosti otpornije su na udarce i duljeg su vijeka trajanja, a loša im je strana visoka cijena i sporije postizanje radne svjetlosti. Na slici lijevo vidi se razlika osvijetljenosti ceste halogenim i ksenonskim žaruljama. Na istoj slici se vidi pravilna nesimetričnost osvjetljenja 

HID – skraćenica od Engl. High Intensity Discharge Lighting – Visoko intezivno izbojno svijetlo

HID xenon set

Prednje svjetlo sa svjetlećim diodama (Audi)

Svjetleće diode (LED)

Svjetleće diode rade na potpuno drugom načelu od opisanih žarulja. Izrađuju se iz poluvodiča koji emitiraju svjetlost kad se kroz njih propusti struja. Električna energija se tom prilikom ne pretvara u toplinsku već samo u svjetlosnu energiju pa svjetleće diode imaju znatno bolji stupanj korisnog djelovanja. Boja svjetlosti ovisi o sastavu poluvodiča. Svjetleće diode se primjenjuju uglavnom za stražnja svjetla, ali nalaze primjenu i u glavnim svjetlima

LED – skraćenica od Engl. Light emitting diode – Diode koje emitiraju svjetlost

LED svjetla

Ksenon žarulje postižu punu jakost svjetlosti za 5 sek., halogene za 0.2 sek., neonske za 0.0002 sek, a LED diode za 0.002 sek

Prema Zoran Kalinić: Cestovna vozila 3 / Građa cestovnih vozila